Kalender

Januar
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Aktiviteter

17.02.2020
Turnskole

08:30 - 15:30

SVGS (Inngangen fra grophallen)

Meny

Meny

Sandefjord Turn & Idrettsforening


 LOVER OG STATUTTER

Godkjent av Vestfold Idrettskrets 04.02.2016

Generelt om lovnorm for idrettslag.

Ufravikelig lovnorm

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.

Innmelding i NIF.

Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Lovendringer.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 23 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan.

Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverklovnorm.

Tilleggenelendringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverklovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig.

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

(Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015)

Lov for Sandefjord Turn- & Idrettsforening1, stiftet 30. november 1900 med senere endringer, senest av 30. mars 2016, godkjent av Vestfold idrettskrets den 04.02.2016.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets, hører hjemme i Sandefjord kommune, og er medlem av Sandefjord idrettsråd.3

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

        a) Akseptere og overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

        b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med             bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informeres om klageadgang.  Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for em periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken, og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være tilstede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen en måned. 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagen er avgjort.

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet4. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skla begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komitéeen mv. blir sittenden til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjonen kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jfr. §3(1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som respresentant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt jfr.§16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jfr.§7(3), har ikke stemmerett på idrettslagets  årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Forslagsrett:                                                                                                                                                                                                 a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

      b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

      c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette               årsmøtet/tinget.

     d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde, og                dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komitéens/utvalgets arbeisområde.

     e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:5

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i flrste setning.  Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 9 Inhabilitet

(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komitéer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komitéer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart framgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret8.

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på under kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på Kr. 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIF's lov § 2-12.

3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, skal vedtas av årsmøtet. 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG. MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars9 måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det framgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent  behøver å være medlem.  Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal10:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.11 .

7. Fastsette medlemskontingent på minst Kr. 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.13

10. Foreta følgende valg.14

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer15

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9.

d) 2 revisorer16

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

           Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet,                          og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt inkallingen eller vært gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokmentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal værre gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret ihht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 (5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 18 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet17 mellom årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere idrettslaget utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen18.

f) Oppnevne ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten19.

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

 § 19 Grupper og komitéer

 (1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styet, og skal legge fram innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter tre ut av valgkomitéen.

 (2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette eller nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.  Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. §15 pkt. 9.

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer gjelder følgende: 

     a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til            gruppestyret til valgkomitéen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på                      kandidater fra gruppen. 

     b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige                    møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

     c) Det årlige møtet skal:

         i.     Behandle regnskap.

         ii.    Behandle gruppens årsberetning.

         iii.   Fastsette budsjett.

         iv.   Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jfr. §15 nr. 7.

         v.    Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

     d) Gruppesturet konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

     e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jfr. §18.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv medmindre endringene følger av NIF's regelverk eller lovnorm.

 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør.

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf .§ 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

 

§ 23 Farger og merke

a) Foreningens farger er rødt, grått og sort. Hovedfargen er rødt. Dersom grupper eller enkeltutøvere ønsker å delta med andre draktfarger, må eventuell godkjennelse innhentes fra styret og den aktuelle særkrets/særforbund.

b) Foreningens merke er av emalje i mørkeblått og består av 4 F'er i korsform, hvis midte er anbrakt i et sirkelformet skjold hvori bokstavene STIF står.

c) Berettiget til å bære merket er medlemmer og andre som av styret har fått tildelt merket.

 

Statutter for utmerkelser m.m.

Utmerkelser

STIFs utmerkelser er:

  • STIFs gylte merke
  • STIFs medalje i sølv
  • STIFs medalje i gull
  • Æresmedlemskap

STIFs utmerkelser kan tildeles medlemmer som har gjort seg fortjent til dette.

 

Statutter

1. STIF's gylte merke kan utdeles etter forslag fra den enkelte gruppe etter vedtak i hovedstyret.

2. STIF's sølv – og gullmedalje og æresmedlemskap kan tildeles av hederskomiteen til medlemmer som særlig har utmerket seg, sportslig eller administrativt. For å få sølvmedalje må gylt merke være tildelt tidligere. For å få gullmedalje må sølvmedalje være gitt tidligere. For å bli æresmedlem må gullmedalje være gitt tidligere.

3. Hovedforeningens styre skal innen 20. februar ha skriftlig innstilling fra gruppestyrene. Hovedforeningens styre skal, innen 10. mars, behandle innkomne forslag og gi sin skriftelige begrunnet innstilling til hederskomitéen.

4. STIFs hederskomité består av foreningens æresmedlemmer. Den enkelte utmerkelse forutsetter alminnelig flertall i hederskomiteen.

 

Statutter for "Slitern"

1. "Slitern" er en påskjønnelse av iherdige hjelpere innen Sandefjord Turn & Idrettsforening.

2. "Slitern" består av en pokal eller tilsvarende som erkjentlighetsbevis.

3. Til dekning av utgiftene ved tildeling av "Sliter'n" er det opprettet et fond. Fondet er opprettet ved en anonym gave på opprinnelig kr. 10.000,- fra et tidligere STIFmedlem.

4. Fondets midler skal plasseres på betryggende måte i bank eller rentebærende verdipapirer og hvert år skal halvparten av avkastningen tillegges kapitalen og den andre halvparten skal anvendes til påskjønnelse av en trofast hjelper innen foreningen, fortrinnsvis utenfor de konkurranseaktives rekker. Under ellers like forhold, har hjelpere innenfor friidrettsgruppen fortrinnsrett.

5. Fondet bestyres av STIFs hovedstyre som forestår forvaltning av fondets midler og utdeling av påskjønnelsen.

6. Skulle utviklingen føre til at fondets verdi og/eller avkastning ikke lenger strekker til for oppfyllelse av formålet, kan fondets midler etter generalforsamlingens beslutning, overføres og anvendes til beslektede formål innen foreningen. I tilefelle at STIF oppløses forholdes fondets i overensstemmelse med STIF's lover.

7. Tildeling av "Sliter'n" foretas av hovedstyret etter forslag fra gruppene eller enkeltmedlemmer.

 

Premier for idrettslig og administrativ innsats

1. Hvert år skal det deles ut vandrepremier for beste idrettslige og beste administrative innsats. I tillegg tildeles vinnerne en pokal eller lignende til odel og eie.

2. Tildelingen foretas av hovedstyret etter forslag fra gruppestyrer, hovedstyret eller enkeltmedlemmer.

3. Alle utmerkelser overrekkes på STIFs generalforsamling

 

Hederskomitéen

1. Hederskomitéen består av klubbens æresmedlemmer.

2. Hederskomitéen oppnevner selv sin leder og andre nødvendige tillitsverv.

3. Hederskomitéen foretar utdeling av klubbens utmerkelser i henhold til egne statutter.

 

STIFs råd.

1. Rådet består av foreningens æresmedlemmer samt en person utpekt av styret. I tillegg kan, når det er behov for det utpekes en representant fra den gruppen som måtte ha behov for det, i angjeldende sak.

2. Rådet velger selv sin leder og sekretær som fungerer i ett år. Rådet konstitueres i forbindelse med STIFs årsmøte.

3. Rådets mandat er uttale seg i spørsmål og saker som krever klubbhistorisk innsikt etter anmodning fra hovedstyret, representantskapet eller gruppestyrene. Rådet fungerer som klubbens Hederskomite.

4. Alle saker skal gå via hovedstyret/representantskapet som også har ansvar for arkivering.

 

Fotnoter:

[1] Idrettslagets navn må være i overenstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

[2] Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver          mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets                        organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 

[3] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune,          avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

[4] Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på            minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

[5] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges          inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

[6] For eksempel per e-post.

[7] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[8] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 

[9] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jfr. NIF's lov §2-11(8) siste setning.

[10] Dersom sakslisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for                  ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.

[11] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIF's regelverk og lovnorm for                      idrettslag.

[12] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[13] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[14] Dette er et minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tilligstvalgte det er behov          for.

[15] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer          må fulles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremelem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke              oppgaver.

[16] Idrettslag med årlig omsetning på Kr. 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10:          "Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap." Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt        11 bokstav d) endres til: "Kontrollkomité med minst to medlemmer".

[17] Hovestyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler        som forplikter idrettslaget juridisk. ovestyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets                                    gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[18] Gjelder idrettslag som organiserer aktivitet for midreårige og/eller personer med utviklingshemming.

[19] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.